1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

Klientų asmens duomenų valdytojas yra MB Inlista (toliau PKconsulting), juridinio asmens kodas 306153810, adresas: Mainų g. 6, Klaipėda, tel.: +370 643 29958, el. paštas: info@pkconsulting.lt

PK consulting, suvokdama asmens duomenų apsaugos svarbą, saugo bei vertina savo klientų privatumą, todėl yra įsipareigojusi sąžiningai, skaidriai bei teisėtai tvarkyti savo Klientų asmens duomenis. Užtikrinama, kad Klientų duomenys bus tvarkomi laikantis tinkamų duomenų apsaugos reikalavimų.

Ši privatumo politika paaiškina, kaip ir kokius Klientų duomenis PKconsulting renka šioje interneto svetainėje (www.pkconsulting.lt). Taip pat, kokiais tikslais tai daroma ir kaip šie duomenys yra renkami bei tvarkomi, įskaitant, kiek laiko jie yra saugomi, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tvarkydama asmens duomenis, PK consulting laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų, įskaitant 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės nuomonę 16/2011 dėl EASA/IAB gerosios praktikos rekomendacijų elgesio reklamai internete.

Naršant www.pkconsulting.lt internetinėje svetainėje sutinkama su šios privatumo politikos nuostatomis ir patvirtinama, kad susipažinta ir suprasta apie visas pateiktas sąlygas. Jei naudojant interneto svetaine pateikiami bet kokie Kliento duomenys, tuo pačiu išreiškiamas Kliento sutikimas tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Klientai lankydamiesi svetainėje sutinka, jog susipažino su taikoma privatumo politika ir jai neprieštarauja.

2. KAIP RENKAMI DUOMENYS?

Informacija, kuri renkama apie Klientus, priklauso nuo Klientų užsakomų ir (ar) naudojamų produktų, ir (ar) paslaugų, ir to, kokie duomenys pateikiami, kai užsakomos paslaugos, registruojamasi interneto svetainėje, komunikuojama PKconsulting socialinių tinklų paskyrose.

PKconsulting renka šiuos Kliento duomenis:

· kuriuos pateikia Klientas (tiesiogiai iš duomenų subjekto), pvz. kai bendraujama arba turima teisinių santykių su PKconsulting, t.y. perkamos paslaugos arba registruojamasi paslaugoms, kreipiamasi į PKconsulting prašant suteikti informaciją, lankomasi įmonės socialinių tinklų paskyrose ir pan.;

·  kurie generuojami, kai Klientas naudojasi PKconsulting paslaugomis, pvz., kai naudojamasi PKconsulting tinklu ir paslaugomis, t.y. skambinama telefonu, lankomasi mūsų interneto svetainėje. Asmens duomenys renkami tik po to, kai Klientas sutiko su slapukų naudojimu;

·   kurie gaunami iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų, įskaitant ir valstybės įstaigas, ar bendrovių, viešai prieinamų registrų ir kt.

Klientas neprivalo PKconsulting pateikti jokių savo asmens duomenų, tačiau, jeigu Klientas nuspręs to nedaryti, gali būti, kad PKconsulting negalės tinkamai suteikti paslaugų.

 3. KOKIE KLIENTO DUOMENYS RENKAMI IR KAM NAUDOJAMI SURINKTI KLIENTO DUOMENYS (DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS)

Duomenys tvarkomi, priklausančoms, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms:

·         Informacija, susijusi su paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi, sutarties vykdymo tikslu: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, sutarties duomenys;

·         Kandidatas į darbuotojus, darbo sutarties sudarymo tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenimo aprašyme (CV nurodyti duomenys);

·         Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai renkami duomenų tvarkymo pagrindimo tikslu;

·         Siekiant stebėti PKconsulting teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti teikiamą turinį, užtikrinant svetainės saugumą: duomenys apie interneto svetainės lankytojų atliekamus veiksmus: anoniminė ir apibendrinta informacija apie svetainės lankomumą, kuomet yra identifikuojamas įrenginys. Renkami tokie duomenys: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį Klientas naudoja turiniui/paslaugoms/prekėms pasiekti, parametrai, kalba, sesijos naudojimo data, laikas ir trukmė, paspaudimų skaičius, pelės judėjimas, užklausų terminai, kuriuos įveda Klientas svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatė Kliento įrenginys, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota naudojantis PKconsulting svetainės turiniu.

·         Paslaugų suteikimo tikslu, renkama informacija, kurią Klientas pateikia užsakymo anketose. Renkami tokie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, įmonės kodas, jūsų paliktas komentaras.

·         PKconsulting naudoja ir tvarko Klientų asmens duomenis (el. pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais remdamiesi Klientų sutikimu, kurį pateikia suvesdami asmens duomenis PKconsulting svetainės skyriuje „Naujienlaiškis“.

·         Paslaugų suteikimo tikslu, kviečiant nuotolinę pagalbą, renkami tokie duomenys: vardas, įmonės pavadinimas, pageidaujamo konsultanto vardas ir/ar trumpas problemos aprašymas;

·         Paslaugų suteikimo tikslu, užsisakant skambutį, renkami tokie duomenys: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, įmonės pavadinimas, įmonės kodas;

·         Paslaugų suteikimo tikslu, rašant paklausimą, renkami tokie duomenys: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, įmonės padavinimas, įmonės kodas, paklausimas;

·         Paslaugų suteikimo tikslu, renkama informacija, kurią Klientas pateikia skambindami PKconsulting; skambučio garso įrašas ir skambučių išklotinės.

·         Paslaugų suteikimo tikslu, esant duomenų subjekto sutikimui, lankantis PKconsultingsocialinėse paskyrose Facebook, Linkedin, Youtube: lankytojų slapyvardžiai, daromi vieši įrašai.

4. KAIP NAUDOJAMI SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) – slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu PKconsulting įrašo į Kliento kompiuterio ar kito galinio įrenginio (pvz., telefono) naršyklę, kuomet Klientas naršo interneto svetainėje. Šioje privatumo politikoje terminas „slapukai“ naudojas slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

PKconsulting naudoja slapukus, kad galėtų gauti informacijos apie tai, kaip naudojama internetinė svetaine. Klientams besilankant PKconsulting interneto svetainėje, norima pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Klientų poreikiams. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Klientą kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Klientų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuojant šiuos duomenis galima savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Klientų naudojimui. Slapukų surinkta informacija leidžia PKconsulting užtikrinti Klientų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie PKconsulting svetainių naudotojų elgesį, lankomiausias sritis, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Slapukų pagalba surinkta informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų individualiai identifikuoti Klientą, kaip fizinį asmenį (identifikuojamas tik įrenginys).

Klientas gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Jeigu nesutinkama, kad į Kliento kompiuterį ar į kitą galimą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galima pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus. PKconsulting perspėja, kad atsisakius slapukų kai kurios funkcijos gali neveikti. Dauguma naršyklių leidžia Klientams valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis.

Naudoji tokie nurodyti slapukai šiais tikslais:

·         Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai (Techniniai slapukai). Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Šie slapukai skirti, kad būtų užtikrintas tinkamas interneto svetainės veikimas. Šie slapukai yra sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Šis slapukas yra laikinas ir ištrinamas iš karto, kai uždarote naršyklę.

·         Analitiniai (nuolatiniai) (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai padeda atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę. Šis slapukas skirtas suprasti kaip lankytojai naudoja internetinį puslapį, atrasti stipriąsias ir silpnąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Šie slapukai suteikia tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa surinkta informacija yra anonimiška.

·         Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Taip pat jie yra naudojami siekiant suteikti daugiau galimybių ir duomenų subjekto naršymą daryti malonesnį. Jie padeda įsiminti lankytojams aktualią informaciją.

PKconsulting suteikia Klientams galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galima padaryti parašę PKconsulting šiuo adresu info@pkconsulting.lt Kliento teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Kliento tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

Duomenys apie naudojamus slapukus

PavadinimasLaikotarpisTikslas 
 _linkedin_oauthiki interneto svetainės lango uždarymo Slapukas _linkedin_oauth naudojamas prisijungimui prie socialinio tinklo „Linkedin“ faktui fiksuoti. 
 _ga 2 metaiSlapukas _ga yra tinklapio „Google Analytics“ slapukas, kuris suteikia tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra PKconsulting svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant _ga slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. PKconsulting neidentifikuoja individualių lankytojų. 
_gat1 metaiSlapukas _gat yra tinklapio „Google Analytics“ slapukas, naudojamas užklausų skaičiui kontroliuoti. 
_gid24 val.Slapukas _gid naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 
_icl_current_language24val.Slapukas _icl_current_language naudojamas daugiakalbystės funkcionalumui, kad vartotojui būtų pateikiamas tinklapio turinys pasirinkta kalba 
  

Kai Klientas naudoja naršyklę PKconsulting teikiamam turiniui pasiekti, Klientas gali konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei Klientas nežino, kaip pakeisti slapukų nuostatas, rekomenduojama pasižiūrėti jos žinyno meniu. Kliento įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei Klientas nenori, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, galima pasinaudoti daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Klientui atsisakyti slapukų naudojimosi. Norint daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, rekomenduojama apsilankyti adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau reikia nepamišti, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungus jų arba tam tikrų jų dalių naudojimas –  nebegalimas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, PKconsulting svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Kliento kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Klientų dėmesį, kad PKconsulting socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

5. KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

PKconsulting skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendinamos organizacinės bei techninės duomenų saugumo užtikrinančios priemonės, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. PKconsulting įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biuro pastato ir techninių įrenginių apsaugą.

PKconsulting tvarko Klientų duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. PKconsulting užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. KAM TEIKIAMI KLIENTŲ DUOMENYS?

PKconsulting gali pateikti Klientų duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti.

Duomenis apie juridinių asmenų valdymo organus, teikiame mūsų paslaugas užsisakiusiems klientams, kurie yra tik Lietuvos teritorijoje.

Siekiant tinkamai suteikti paslaugas savo klientams, ar įgyvendinti įstatymo numatytas pareigas, PKconsulting gali pasitelkti kitus trečiuosius asmenis, kuriems gali būti perduoti PKconsulting tvarkomi asmens duomenys.  Šiuo atveju PKconsulting gali perduoti duomenis: UAB „DPD Lietuva“, UAB „Skubios siuntos“, LT Paštas, IT paslaugų teikėjai, Lietuvos Radijo ir Televizijos centras ir kt. Šie tretieji asmenys naudoja PKconsulting perduotus duomenis tik PKconsulting užakytos paslaugos suteikimo tikslu.

Kitais atvejais neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai duomenų teikimas vykdomas įgyvendinant Kliento prašymą, teisės aktuose numatytas pareigas ar siekiant apginti PKconsulting pažeistus interesus.

Duomenys neteikiami už Lietuvos Respublikos ribų.

7. KAIP ILGAI SAUGOME KLIENTO DUOMENIS?

Klientų duomenys saugomi tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Klientų duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus kai duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

8. KOKIOS KLIENTO TEISĖS?

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Klientas, kaip duomenų subjektas, turi įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.

Klientas turi teisę:

·         susipažinti su savo asmens duomenimis. Gali kreiptis į PKconsulting su prašymu suteikti informaciją, ar Kliento duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su tvarkomais Kliento asmens duomenimis;

·         prašyti ištaisyti Kliento duomenis, juos ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą. Galima kreiptis į PKconsulting su prašymu ištaisyti bet kokius Kliento duomenis, jei manoma, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs. Galima kreiptis į PKconsulting su prašymu kad Kliento duomenys būtų ištrinti, jei susipažinus su duomenimis manoma, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas ar nesąžiningas. Galima kreiptis į PKconsulting su prašymu apriboti (sustabdyti) Kliento duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Klientas prašo ištaisyti Kliento duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Klientas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, Klientas pareiškė nesutikimą Kliento duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar PKconsulting teisėti interesai yra viršesni);

·         perkelti asmens duomenis. Galima prašyti PKconsulting pateikti asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Klientui ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

·         nesutikti, kad Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi. Galima kreiptis į PKconsulting ir pareikšti nesutikimą dėl Kliento asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu;

·         reikalauti, kad Klientui nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Klientui kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Klientui daro didelį poveikį;

·         pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. DUOMENŲ VALDYTOJAS. KUR GALIMA KREIPTIS?

Klientų asmens duomenų valdytojas yra MB Inlista (toliau PKconsulting), juridinio asmens kodas 306153810, adresas: Mainų g. 6 Klaipėda, tel.: +370 643 29958, darbo laikas 8.00-17.00.

PKconsulting Kliento duomenis naudoja tik nurodytais tikslais. Taip pat įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, Kliento duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie šių duomenų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jei Klientas pastebėjo šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą PKconsulting interneto svetainėje ar turi kitų klausimų susijusių Kliento asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į PKconsulting vienu iš patogių būdų:

El. Paštu: info@pkconsulting.lt 

Telefonu: +370 643 29958

Ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims ir skelbiama internetinėje svetainėje adresu pkconsulting.lt

Paskutinį kartą privatumo politika peržiūrėta 2022 Rugsėjo 15 d.